Skip to main content

Zelfevaluatie pensioenfondsbestuur

Een belangrijke vaardigheid in de ontwikkeling van mensen en organisaties is het vermogen om een stap terug te doen en het eigen functioneren onder de loep te nemen. Het gaat erom eventuele uitdagingen, issues en problemen vroegtijdig in het vizier te krijgen en aan te pakken voordat ze dreigen te ontsporen of onbeheersbaar worden. Maar ook: sterke aspecten en situaties boven tafel krijgen en inzetten om zwakkere aspecten te lijf te gaan, risico’s tijdig het hoofd te bieden en escalaties te voorkomen.

De workshop Zelfevaluatie Pensioenfondsbestuur versterkt de effectiviteit en efficiency van besturen en bevordert de betrouwbaarheid, duurzaamheid en transparantie van bestuurlijke processen en besluitvorming.

Het doel van zelfevaluatie is om het functioneren van het bestuur in beeld te brengen en de (gewenste) kwaliteit te bevorderen.

Teamsamenstelling, groepsdynamiek, individueel functioneren, de relatie met het bestuur, governancekwesties en conflictsituaties kunnen om begeleiding vragen van een externe adviseur.

U krijgt als pensioenfondsbestuur inzicht in:

  • Het functioneren van het bestuur als een team met een gedeelde visie op resultaten en doelstellingen en met duidelijke verantwoordelijkheden en taak- en rolverdeling
  • De inhoudelijke bijdrage die het bestuur dient te leveren gelet op kennis, ervaring en vaardigheden van ieder bestuurslid afzonderlijk en als team in zijn geheel, mede met het oog op de vastgestelde doelen, prioriteiten en agenda
  • De mate waarin de groepsdynamiek positieve dan wel aandacht behoevende aspecten in zich draagt
  • De mate waarin er ruimte is voor open dialoog, in een sfeer van onderling vertrouwen en respect (reflectie op gedrag)

Competenties die aan de orde komen:

  • Samenwerken: wees bereid om collegiaal met anderen samen te werken als bijdrage aan betere resultaten voor de organisatie
  • Communicatie: breng een boodschap over door actief te luisteren naar anderen en door zorgvuldige uitdrukkingsvaardigheden. Stuur op de juiste balans tussen situaties, mensen en doelen en toon inspirerend leiderschap
  • Conflictbeheersing
  • Omgevingssensitiviteit

Na de workshop hebben deelnemers:

  • Concreet inzicht in individuele competentieprofielen, ontwikkelpunten en in de competentiematrix van het bestuur als geheel
  • Een lijst met concrete actiepunten om te werken aan verbetering van de  samenwerking, deskundigheid, integriteit, effectiviteit en besluitvorming

LET OP: Deze workshop is maatwerk als resultaat van een intake vooraf. Kosten en locatie worden bepaald in onderling overleg. Deze workshop verzorgt IVP in samenwerking met NIP Registerpsychologen. Hun rapportage blijft vertrouwelijk tussen u en de psychologen, conform de beroepscode van NIP Registerpsychologen.

IVP verzorgt zelfevaluaties sinds 2014.

Voor nadere informatie stuurt u een e-mailbericht aan: info@instituutpensioeneducatie.nl

Datum

Locatie

Informeer naar tarief