Skip to main content

Privacybeleid

 1. Privacybeleid
  Dit is het Privacybeleid van stichting IVP – Instituut voor Pensioeneducatie (hierna "IVP"). Op de verwerking van uw persoonsgegevens is van toepassing de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”). Conform de AVG wordt u via dit privacybeleid toegelicht welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag.
  1. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens De website van IVP staat op www.instituutpensioeneducatie.nl. De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is stichting IVP – Instituut voor Pensioeneductie, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, postadres: Postbus 30223 3001 DE Rotterdam. KvK Rotterdam: 56539622
  2. Persoonsgegevens en doeleinden Een bezoeker van de website kan worden geregistreerd als cliënt om uw beleving te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Als cliënt heeft u via uw Account toegang tot uw digitale kassabonnen en uw online aankoophistorie zodat u die altijd terug kunt vinden. U wordt herkend aan uw e-mailadres en aan uw Account. Deelname aan het cliëntprogramma van IVP is eenvoudig, vrijwillig en kosteloos. Aanmelden geschiedt via de website van IVP waarbij u zelf bepaalde (persoons)gegevens invult. U kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven van komende evenementen, of dat u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Voorwaarde is wel dat u bevoegd bent om een account aan te maken ( u bent 18 jaar of ouder en u staat niet onder curatele of bewindvoering). U kunt u altijd afmelden voor uw aangemaakte cliënt account. U kunt ook diensten of producten bestellen op de website van IVP zonder gebruik te maken van een persoonlijk account. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het cliëntprogramma is het uitvoeren van de overeenkomst met u, namelijk de aanmelding voor het cliëntprogramma. Zoals in de Cookieverklaring is vermeld, kunnen uw gegevens anoniem en niet op persoonlijk niveau worden gebruikt voor analyse- en optimalisatiedoeleinden. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van IVP om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.
   1. Cliënt account Met de gegevens die u invoert in uw cliënt account kunt u eenvoudig (vervolg)bestellingen op de website plaatsen en uw bestelling snel afronden. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.
   2. Bestellen als gast Als u een online bestelling wilt doen zonder een account aan te maken, wordt u gevraagd die gegevens in te vullen die nodig zijn voor het afwikkelen van de bestelling en u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u. Uw gegevens en websitegebruik dienen ook om op niet persoonlijk niveau en niet tot u te herleiden statistieken en demografische rapporten op te stellen over het gebruik van de website conform de Cookieverklaring. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van IVP om inzicht te hebben in het gebruik van de website om de ervaring en processen desgewenst te kunnen verbeteren.
   3. Deelname aan opleidingen IVP organiseert verschillende opleidingen, trainingen en dagcursussen. Ten behoeve van (groeps)opdrachten en het (na)sturen van onderwijsmateriaal per e-mail of via de app van IVP delen de deelnemers aan de betreffende opleiding, training of dagcursus met elkaar hun (voor)namen en van geval tot geval op verzoek van de cursusleider ook hun e-mailadressen.
   4. Evenementen IVP organiseert jaarlijks evenementen op gebied van de pensioenvoorziening. Deze evenementen zijn gratis toegankelijk voor genodigden en voor personen voor wie het betreffende evenement relevant is voor zover er plaats beschikbaar is. Genodigden gaan voor. Als u zich aanmeldt voor een evenement, worden persoonsgegevens gevraagd met als doel een naambadge voor het evenement te kunnen maken, u het programma van de dag en de routebeschrijving te kunnen sturen en om u de presentaties of het verslag te kunnen nasturen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van IVP om inzicht te hebben in wie een evenement bijwoont. Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt die op de website van IVP worden geplaatst. Deelname aan het evenement houdt tevens in dat u toestemming geeft dat u mogelijk herkenbaar op een foto bij het verslag van het betreffende evenement staat afgebeeld. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang om een visuele impressie van het evenement aan websitebezoekers te kunnen bieden.
 2. Contact Als u via de website of telefonisch contact opneemt met IVP wordt voor zover nodig verzameld:
  E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud correspondentie, Naam, adres en woonplaats
  Deze gegevens worden gebruikt om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag in te kunnen gaan ter uitvoering van de overeenkomst met u. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van IVP om dienstverlening te verbeteren.
 3. Gegevensverstrekking aan derden IVP kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor IVP en IVP draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor IVP optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met IVP afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van IVP. Ook kan IVP diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u. U wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst. Voor het overige verstrekt IVP alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.
 4. Bescherming persoonsgegevens Intern zorgt IVP ervoor dat medewerkers de belangrijkheid eid van de bescherming van klantgegevens ziet. Zo hebben medewerkers die toegang hebben tot klantdata een geheimhoudingsplicht en wordt in trainingen stilgestaan bij het correct en veilig gebruiken van klantdata en systemen waar klantdata in opgeslagen staat. Daarnaast sturen wij actief verwerkersovereenkomsten naar partijen waar wij mee samenwerken, die dermate klein zijn dat ze niet in staat zijn zelf een verwerkersovereenkomst op te stellen. Wij zorgen er dus voor dat onze partners ook voldoen aan de eisen IVP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo zijn er versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Er wordt gelogd wie toegang heeft (gehad) tot de gebruikersdata. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht.
 5. Uw rechten
  1. Inzage en correctie Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met IVP via info@instituutpensioeneducatie.nl. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens.
  2. Bezwaar U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens door contact op te nemen met IVP via info@instituutpensioeneducatie.nl. Op de e-mails of andere berichten die IVP stuurt, kunt u reageren met in de onderwerpregel toegevoegd: AFMELDEN. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen.
  3. Verwijdering Als u wilt dat uw persoonsgegevens en/of uw account worden verwijderd, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@instituutpensioeneducatie.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.
  4. Beperking verwerking Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die IVP verwerkt, betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door IVP, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@instituutpensioeneducatie.nl.
  5. Gegevensoverdraagbaarheid Indien de verwerking van persoonsgegevens door IVP berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan IVP heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar: info@instituutpensioeneducatie.nl .
  6. Intrekken toestemming Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  7. Klacht Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door IVP, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.