Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle verbintenissen, leveringen en andere diensten die zijn overeengekomen tussen de cliënt en stichting IVP – Instituut voor Pensioeneducatie (hierna te noemen: IVP).
 2. Door het plaatsen van een bestelling stemt de cliënt ermee in te zijn gebonden aan de algemene voorwaarden.
 3. Tenzij IVP schriftelijk anders heeft aangegeven aan de cliënt, worden de algemene voorwaarden van de cliënt niet geaccepteerd.
 4. IVP behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website (www.instituutpensioeneducatie.nl). Mede met het oog op wijzigingen van de website, kunnen deze Voorwaarden ook worden gewijzigd.

Een overeenkomst sluiten

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. IVP heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien IVP niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de cliënt duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. IVP bevestigt de bestelling van de cliënt per e-mail.
 2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de cliënt een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. IVP zal echter proberen contact op te nemen met de cliënt om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de overeenkomst alsnog tot stand kan worden gebracht en levering kan plaatsvinden.
 3. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres die handelingsbevoegd zijn kunnen een order plaatsen op de website van IVP.

Prijzen en kosten

 1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de webwinkel van IVP. De prijzen van diensten en artikelen worden vermeld inclusief BTW.
 2. De prijzen die zijn vermeld in de IVP webwinkel zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
 3. IVP is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

Uitvoering van bestellingen

 1. IVP zal de bestellingen  van diensten en producten met de grootst mogelijke zorg verwerken.
 2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de cliënt heeft opgegeven aan IVP.
 3. IVP zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
 4. De aflevertermijn die op de IVP webwinkel staat vermeld is slechts indicatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt (bijvoorbeeld door vertraging bij de bezorgdiensten van PostNL, DHL of DPD)

Douane, heffingen en belastingen

 1. De cliënt is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij IVP, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; IVP heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
 2. Om te voorkomen dat de cliënt wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert IVP de cliënt die buiten de EU een bestelling wenst te ontvangen, contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

Recht om artikelen terug te sturen

 1. De cliënt heeft het recht een artikel zonder opgaaf van redenen binnen dertig (30) dagen na aflevering terug te sturen naar IVP. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de cliënt het bedrag dat hij IVP reeds heeft betaald voor dat artikel, terugkrijgt. Wij wijzen de cliënt erop dat IVP de kosten voor retourzendingen niet (te allen tijden) vergoed.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de cliënt IVP via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De mededeling dat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, dient te worden verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 3. Artikelen die na de genoemde 30-daagse periode worden teruggestuurd naar IVP, worden niet vergoed.
 4. IVP heeft het recht de waardevermindering van een geretourneerd artikel dat schade vertoont of niet meer is te beschouwen als ongebruikt/nieuw, in rekening te brengen van de cliënt.
 5. Voor de aanmelding van een opleiding, training of (dag)cursus geldt dat als de aanvangsdatum ligt binnen dertig kalenderdagen van de besteldatum cliënt zo snel mogelijk contact opneemt met IVP om de bestelling te annuleren. IVP accepteert geen annuleringen meer veertien kalenderdagen voor aanvang van een opleiding, training of (dag)cursus met het oog op de afspraken die IVP op haar beurt moet maken met derden om de betreffende activiteit mogelijk te maken.  

Foutieve aflevering

Indien IVP een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat is besteld of als het artikel is beschadigd of gebreken vertoont, dient de cliënt dit zo snel mogelijk per e-mail aan IVP te laten weten. IVP zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

Overmacht

 1. IVP is niet verantwoordelijk tegenover de cliënt en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van IVP valt.
 2. Indien IVP niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten haar redelijke controle valt, zal IVP de cliënt zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk of per e-mail van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
 3. Als het onvermogen om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen door een oorzaak die buiten de redelijke controle van IVP valt, aanhoudt gedurende twee kalender maanden volgend op de ontvangst van een bericht hierover door de cliënt, dan kan de cliënt of IVP de overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

Klachten

Cliënt gelieve vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een bestelling, betaling of levering per e-mail te sturen aan: info@instituutpensioeneducatie.nl onder vermelding van  de naam van de cliënt, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van IVP, het bestelnummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en de vermelding van het artikel of dienst waarover het gaat.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en op iedere verbintenis met IVP is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele onduidelijkheden of verschillen tussen de Nederlandstalige tekst op de website en de Engelse vertaling ervan, geldt de Nederlandse tekst als leidend voor de rechtsverhouding met IVP. De Nederlandse rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, verbintenissen of andere rechtsverhoudingen met IVP.

Betaling

 1. De cliënt kan met creditcard, PayPal en iDeal betalen. Gift vouchers van IVP kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
 2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de IVP webwinkel.

Privacy

 1. Door een order te plaatsen, verleent de cliënt IVP het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door IVP, dat wil zeggen de uitvoering van de overeenkomst en voor het handhaven van het contact met de cliënt.
 2. De volledige tekst van het privacybeleid van IVP vindt u op de Privacy en cookies pagina.

Bedrijfsinformatie

Stichting IVP – Instituut voor Pensioeneducatie is op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur telefonisch te bereiken op nummer +31 (0) 10 205 4434. Als u via e-mail contact wilt opnemen, is het e-mailadres:  info@instituutpensioeneducatie.nl

Bezoekadres
Beurs-WTC Business Centre, begane grond
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Postadres
Postbus 30223
3001 DE Rotterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56539622