Skip to main content

Pensioenfondsmanagement

Met de leergang Pensioenfondsmanagement leert u door actieve deelname in een groep van maximaal twaalf personen hoe in de praktijk een pensioenfonds wordt bestuurd.

Uw tijdsinvestering bedraagt circa 80 uur, bestaande uit het volgen van de colleges, en uw voorbeiding op en het doen van het schriftelijke examen en de mondelinge toets op essentiële vaardigheden. Het examen op kennis en de vaardighedentoets zijn weliswaar inbegrepen in de leergang, maar niet verplicht. U kunt ook besluiten enkel de colleges te volgen. U ontvangt dan voor elke gevolgde module een certificaat van deelname.

Voltooiing van de leergang Pensioenmanagement leidt na het volgen van alle zes modules, het doen van de vaardighedentoets en succesvolle afsluiting van het schriftelijke examen waarmee uw kennis wordt beoordeeld, tot de titel van RPB – Register Pensioenbestuurder.

Het curriculum van de leergang Pensioenfondsmanagement vormt de neerslag van de visie dat een pensioenfonds op nuchtere, zakelijke, professionele wijze wordt bestuurd teneinde het concrete doel te bereiken dat het pensioenfonds zich stelt. Daarom zijn alleen in het curriculum van de leergang Pensioenfondsmanagement onderwerpen opgenomen als marketing, public affairs management, constructief conflicteren, en onderhandelen.

Alleen in de leergang Pensioenfondsmanagement wordt u getraind en getoetst door NIP Registerpsychologen om u een beeld te geven van uw vaardigheden. Een bestuurder die zichzelf goed kent, is effectiever, is hierbij de achterliggende gedachte. De rapportage is vertrouwelijk tussen u en de psycholoog, die gehouden is aan de NIP-beroepscode.

 

 

Download de studiegids Aanmelden voor de leergang

Modules

De leergang Pensioenfondsmanagement bestaat uit zes verschillende modules. Elke module kan ook los worden afgenomen. U kunt één of meer onderwerpen selecteren die u interessant vindt. U kunt instromen in de leergang Pensioenfondsmanagement wanneer dat ú het beste uit komt, bij de start van om het even welke module.

Pensioenregelingen en pensioensystemen in Nederland, en Europa

Available on: 12 januari 2023, 19 januari 2023, 26 januari 2023 en 2 februari 2023

In deze module leert u over de belangrijkste en actuele pensioenonderwerpen, het nieuwe pensioenstelsel, de Pensioenwet, de verschillende pensioensoorten, de financiering van pensioenfondsen, de betekenis van ‘Europa’ voor Nederlandse pensioenwet- en regelgeving, de verschillende pensioenuitvoerders, bevoegdheden van externe toezichthouders, en uw rechten en plichten jegens externe toezichthouders.

 

Beleggingsbeleid

Available on: 2 maart 2022, 9 maart 2023, 16 maart 2023 en 23 maart 2023

Pensioenfondsen beleggen de pensioenpremies die werkgevers, werknemers of vrije beroepsbeoefenaren aan het pensioenfonds betalen om een maatschappelijk acceptabel pensioen te kunnen verzorgen.

Het bestuur van een pensioenfonds is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Een goed besluit over vermogensbeheer kan echter pas worden genomen bij voldoende kennis over de beleggingsaspecten die onlosmakelijk zijn verbonden aan het uitvoeren van een pensioenregeling.

In deze module leert u hoe en waarom een pensioenfonds belegt, actuele thema’s, het belang van beleggingsovertuigingen en hoe u als bestuurder beleggingsbesluiten neemt.

Risicomanagement, Balansmanagement

Available on: 13 april 2023, 20 april 2023, 11 mei 2023 en 25 mei 2023

Pensioenfondsen staan bloot aan risico's bij de uitvoering van pensioenregelingen. Het gaat bijvoorbeeld om operationele risico's of om wetgevingsrisico. Deze module gaat met name over het beheersen van de financiële risico's die een pensioenfonds loopt bij het beleggen van de pensioenpremies.

In deze module leert u de samenhang tussen dekkingsgraad, ALM-studie, beleggingsbeleid, en premiestelling in het licht van het proces van risicobeheersing in het huidige en in het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel.

Uitbesteding

Available on: 1 juni 2023, 8 juni 2023, 15 juni 2023 en 22 juni 2023

De meeste pensioenfondsen besteden hun kernactiviteiten of -processen uit. Het gaat om vermogensbeheer, pensioenbeheer en -administratie en het (telefonisch) contact met deelnemers en gepensioneerden.

Uitbesteding is onderworpen aan toezicht door De Nederlandsche Bank.

In deze module leert u:

  • Uitbesteding conform de regels van De Nederlandsche Bank;
  • Uitbestedingsbeleid maken
  • Implementatie van uitbesteding
  • Uitbesteding van informatietechnologie

Het besturen van een organisatie

Available on: 7 september 2023, 14 september 2023, 21 september 2023 en 28 september 2023

Op het moment dat u wordt benoemd tot bestuurslid, voorzitter of interne toezichthouder van een pensioenfonds heeft u (meestal) geen invloed op de samenstelling van het bestuur of van het interne toezichtsorgaan. Met dit team zult u de komende jaren belangrijke besluiten (moeten) nemen.

Een goed samenspel tussen bestuurders, management en interne toezichthouders bepaalt de slagkracht van het pensioenfonds.

Deze module bevat de formele aspecten van governance, het juridisch en financieel kader, hoe visie en strategisch beleid te ontwikkelen, inzicht in rollen, taken en functies van de voorzitter en andere bestuursleden, de verhouding met het interne toezicht, externe verslaggeving bij het afleggen van verantwoording, en en public affairs management als taak van het bestuur om de (wettelijke) omgeving te beïnvloeden.

Marketing & communicatie

Available on: 2 november 2023, 9 november 2023, 16 november 2023 en 23 november 2023

Voor deelnemers is het belangrijk dat hun pensioenfonds goed en duidelijk communiceert over hun pensioen.

Rondom pensioencommunicatie gelden richtlijnen van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten.

Los van de wettelijke richtlijnen is het voor een bestuur van belang zelf een communicatiestrategie op te zetten en uit te (laten) voeren, hetgeen in toenemende mate wordt geautomatiseerd met fintech-oplossingen. 

Een effectieve communicatiestrategie helpt besluiten aan de deelnemers te verduidelijken. Bovendien helpt duidelijke communicatie eventuele juridische aanspraken bij misverstanden over de pensioenaanspraak voorkomen.

Met een effectieve marketingstrategie kan uw pensioenfonds zijn toegevoegde waarde laten zien aan de deelnemers en werkgever(s). Deze module leert u hoe en waarom.

Daarnaast leert u in deze module op het gebied van communicatie enige praktische vaardigheden:

  • Onderhandelen
  • Constructief conflicteren
  • Feedback geven en ontvangen

Aanmelden voor de module(s)